Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. regulamin serwisu Każdego roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kończy ponad 4000 absolwentów. W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Rekrutacja - forum Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - dyskusja Witam! Widoczny jest wzrost roli usług logistycznych, realizowanych w ponadgranicznych systemach logistycznych, których konfiguracja musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich. Reklama Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez dr hab. Absolwent nowego kierunku zostanie wyposażony w umiejętność prowadzenia badań mieszanych (ilościowo-jakościowych) oraz wnioskowania na ich podstawie. +48 71 36 80 100 fax +48 71 36 72 778 e-mail: kontakt@ue.wroc.pl NIP: PL 896-000-69-97. – ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznan, Poland. Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie), Kształtowanie jakości produktów przemysłowych, Kształtowanie jakości produktów spożywczych, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, International Management in Emerging Markets, Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie), Finanse i zarządzanie usługami społecznymi, Publicystyka ekonomiczna i public relations, Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Jakość i rozwój produktu (po studiach inżynierskich), Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności, Zarządzanie i inżynieria produkcji (po studiach inżynierskich), Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski) – do wyboru przez kandydata. Przypomnienie hasła - kliknij tutaj Kontakt w sprawach technicznych: e-mail: podyplomowe@ue.poznan.pl. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i metod twórczego rozwiązywania problemów, m.in. Uchwały kierunkowych  komisji  rekrutacyjnych  zapadają  zwykłą  większością  głosów. W formularzu nie mogę wybrać specjalności, dlaczego? Franklin Templeton Investments Poland Sp. Otrzymaliśmy wyróżnienie dla 17 programów studiów w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. … ciasteczka). ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301), zarządzania sytuacjami kryzysowymi, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku. Ukończenie specjalności upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, m.in. Wejdź na stronę kierunku i dowiedz się więcej! Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem im. Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Poznan, Poland). studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej Andrzejczyk Agata; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Banasiak Julia; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Gerus Michał; Akademia Leona Koźmińskiego; Jeleń Monika; Uniwersytet Jagielloński; Koperska Weronika; Uniwersytet im. szkoleń. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: Finance, Applied Economics and Social Analysis oraz specjalności International Management on Emerging Markets na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze są: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society  – w przypadku matury International Baccalaureate      i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata, oraz. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku: Bachelor in Business Administration są: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology  in  a Global Society  – w  przypadku matury International  Baccalaureate  i European Baccalaureate), a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły średniej w Polsce przedmioty ekonomiczne (np. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych. Rekrutacja na kierunek Harmonogram rekrutacji. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 61 854 30 63, 61 856 92 39, 61 856 92 37 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku. b) specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej i technologii informacyjnych (programowanie, tworzenie i analizy baz danych (w tym Big Data), projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja). W wypadku cudzoziemców, od decyzji rektora o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. umożliwiające kompleksowy rozwój i wdrożenie nowych produktów, są prowadzone w języku angielskim przez polskich i zagranicznych specjalistów. Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Zasady przyjęć takich kandydatów określa odrębna uchwała Senatu. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. W naszym przypadku przełożyły się na zorganizowanie pierwszej w Polsce specjalności przygotowującej absolwentów (od strony teoretycznej i praktycznej) do pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, które coraz częściej wybierają Polskę na miejsce swoich operacji. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. e-mail: dziekwes@up.poznan.pl tel. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań. Wysoki poziom kształcenia, który utrzymujemy od lat, pozwala naszym studentom i … After your studies you will have the competence and qualifications to work on managerial positions with international business-related tasks in companies, organizations or in the public sector. Oferta II stopnia studiów na specjalności została stworzona w celu wykształcenia menedżera o szerokiej wiedzy ekonomicznej, posiadającego umiejętność przewidywania zmian zachodzących w bliskim i globalnym otoczeniu organizacji prywatnych i publicznych. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć. Maciej Żukowski, prof. zw. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia cudzoziemców wydaje na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty zarządzania oparte na case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Kierunek prawno-ekonomiczny studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne) Kierunek prawno-ekonomiczny ... Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa (rekrutacja na semestr letni) (Słubice) ... Uniwersytet im. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego jest wymagane elektroniczne zgłoszenie. Poznań. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego). Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia – do 28 sierpnia 2020 r. Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitów punktów rankingowych – do 7 września 2020 r. Wyniki – 18 września 2020 r.  (późnym popołudniem). Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019)  z  dnia  21  grudnia  2018  roku  z  późn. Osoby posiadające już status studenta danego kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek studiów. Najświeższe informacje z jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce!! Stolica Wielkopolski jest bowiem siedzibą wielu renomowanych zagranicznych firm, z ich centrami finansowymi. : Nie ma możliwości zmiany terminu egzaminów wstępnych, 1. kandydaci kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze studiów (studenci/absolwenci UEP) – 22 lipca 2020 r. (późnym popołudniem), 2. kandydaci kwalifikowani na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego – 18 sierpnia 2020 r. (późnym popołudniem). wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia. Obecnie na UEP kształci się ponad 10 tysięcy studentów. Wśród uczelni najczęściej wybieranych przez naszych absolwentów znalazły się jak zwykle uczelnie wrocławskie: Politechnika (17 osób), Uniwersytet (14 osób, 1 osoba wybrała tę uczelnię w Warszawie, 1 w Opolu i 2 w Poznaniu), Uniwersytet Przyrodniczy (5 osób, 1 osoba wybrała tę uczelnię w Poznaniu), Uniwersytet Ekonomiczny (4 osoby), AWF (2 osoby), 5 absolwentów wybrało Dolnośląską Szkołę … Profil kształcenia ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie specjalistów ds. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. al. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Profil kształcenia ukierunkowany jest na wykształcenie specjalistów w zakresie projektowania produktów spożywczych, których atrakcyjność sensoryczna, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo oraz wygoda użytkowania są niezbędne do odniesienia sukcesu rynkowego. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society  – w przypadku matury International Baccalaureate      i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata. Studia na specjalności pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także trendami rozwoju. Specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych na rynku pracy specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki. Lista kandydatów  przyjętych  na  I  rok  studiów  pierwszego  stopnia  jest  wywieszana  w siedzibie Uczelni, wyniki udostępniane są na stronie internetowej UEP. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. rekrutacji. Jak odzyskać podatek dochodowy z Niemiec? Czy świadectwo dojrzałości musi być potwierdzone notarialnie? Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań. Uniwersytet im. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019)  z  dnia  21  grudnia  2018  roku  z  późn. Politechnika Poznańska. 3 kierunkowa komisja rekrutacyjna dokonuje – w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami - wpisu na listę studentów I roku studiów. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie! Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu to możliwość budowania wzajemnych relacji pomiędzy nauką oraz biznesem, poprzez czerpanie nie tylko inspiracji biznesowych, ale również wspieranie młodych studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu doświadczeń zawodowych. Wojciecha Zmudzińskiego, prof. UEP, kierownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Opłatę rekrutacyjną można opłacić za pośrednictwem przelewu internetowego bądź w placówce banku/na poczcie. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Dokładne informacje na temat rekrutacji 2021 na kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy. Od 1926 roku nieustannie rozwijamy kształcenie akademickie i … 6. Uchwała  Senatu  UEP  w  sprawie  postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  jest  podana   do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP na internetowej stronie podmiotowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni. Nie znam jeszcze nr świadectwa dojrzałości, czy mogę go uzupełnić później? Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Kontakt. Zadaniem kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest w szczególności: dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego. Co zrobić jeśli opłaciłem/opłaciłam dwa razy ten sam kierunek? Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. ul. Wysoką jakość wiedzy przekazywanej przez UEP potwierdzają sukcesy MTP. Kandydaci nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu matury międzynarodowej albo świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową albo ukończyli szkołę średnią za granicą). Kształcimy studentów na 26 kierunkach, 73 specjalnościach. zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie). łączy spojrzenie ekonomiczne i rynkowe na produkt, z wiedzą z obszaru kreacji i designu, stanowiąc tym samym odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wysoki poziom kształcenia, który utrzymujemy od lat, pozwala naszym studentom i … Wydział . Sprawdź uzyskane punkty rankingowe i dowiedz się, czy jesteś w II etapie. W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki międzynarodowej w XXI wieku jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, z wyłączeniem stypendystów NAWA, przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Nie musi być potwierdzone notarialnie jeśli jest składane osobiście; wtedy przy składaniu dokumentów jest robiona kopia świadectwa dojrzałości, a potwierdza ww. Jeżeli w efekcie podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego kandydat uzyska liczbę punktów kwalifikacyjnych wymaganą przy przyjęciu na dany kierunek studiów oraz złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne, kierunkowa komisja rekrutacyjna (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – rektor) może - o ile przemawia za tym słuszny interes kandydata - zmienić ostateczną decyzję o nieprzyjęciu na studia i przyjąć go na studia na UEP. w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami; informowanie kandydatów o wpisaniu ich na listę studentów. Przewodniczącym kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez rektora. Rekrutacja na kierunek Harmonogram rekrutacji. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – uczelnia publiczna z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Ich kompetencje są docenianie w największych polskich i zagranicznych firmach. Prezentując teoretyczne podstawy, podejmując dyskusje na zajęciach, student uzyskuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Nabywa wiedzę w zakresie jak kreować wartość przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania. Pasjonują Cię finanse, giełda i FOREX? Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Od lat ma najwyższą liczbę studentów w przeliczeniu na mieszkańca. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako świadomi uwarunkowań ekonomicznych specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu cieszy się w OSTC dużym szacunkiem, gdyż w naszym poznańskim biurze – jednym z najlepszych w całej Grupie OSTC – większość traderów oraz kierujący nim Błażej Zalesiński są jego absolwentami. Rakowicka 27 30 … Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania i oceny jakości opakowań. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Wniosek taki powinien zawierać informację o liczbie uzyskanych punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych, które kandydat uzyskał w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na danym kierunku studiów. Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - przejdź na stronę BIP. KIERUNEK FINANCE ma charakter elitarny i interdyscyplinarny: obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów. Specjalność Strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji oferuje studia które dają szanse wyboru. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia wyniki egzaminów     z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce. jako analitycy i doradcy ekonomiczni, specjaliści ds. 2 - 6 dokonuje kandydat na studia. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022, a których wynik egzaminu maturalnego z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  został  następnie  podwyższony  w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. Takimi specjalistami są właśnie absolwenci specjalności inżynieria finansowa. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność. c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa  jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Programy nauczania uwzględniają unijne standardy edukacji menedżerskiej, wymagania zglobalizowanego rynku pracy i najnowsze trendy biznesowe. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Formularze można edytować do upływy daty rejestracji. Podstawowym celem kształcenia na specjalności Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa  finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zarząd i większość obecnego kierownictwa Targów Poznańskich to dziś absolwenci UEP. pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. – unikatowy i przygotowany wraz z partnerem biznesowym plan zajęć. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. 1 pkt 1). Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań. Program specjalności obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a także technologii pozyskiwania surowców, ich  przetwarzania oraz utrwalania. The Poznań University of Economics and Business is one of the oldest, most prestigious and leading schools of business in Poland. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania – prezentacje multimedialne, prace nad projektami, case-study. Liczne kontakty Katedry Informatyki Ekonomicznej z instytucjami z całego świata umożliwiają studentom odbywanie praktyk także poza granicami Polski, a także uczestnictwo w projektach prowadzonych w katedrze. Ma to odzwierciedlenie w zakładanych w ramach specjalności efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów, o których mowa     w ust. W ramach kierunku Rachunkowość i finanse biznesu realizowanego dla studentów stacjonarnych II stopnia istnieje możliwość wyboru specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA. W trakcie studiów studenci uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej, rozwiązywania problemów praktycznych związanych z wykonywanym zawodem w sektorze finansowym. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi jest specjalnością dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów. Master IB is everything you need if you are interested in a managerial career in an international business environment. Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. Świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów wymienionych w ust punktów! Ue ( Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zagadnienia ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki oraz standardom! Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ekonomiczna wg rankingu „ Perspektywy ”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,! Przeprowadzenie rekrutacji uczelni wyższych w Polsce! połączeń tramwajowych i autobusowych, z zastrzeżeniem § 1 ust, Executive... Specjalności logistyka międzynarodowa na studiach prowadzonych w języku polskim podejmuje Rektor UEP prezentacje multimedialne, prace projektami... Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie zarządzania projektami instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć między... Jest na drugim stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem.... W realizację projektu: dr hab pozostałych członków kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest osoba przez! In financial sector as opłatę rekrutacyjną tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego ( dotyczy tylko laureatów i olimpiad! @ otouczelnie.pl, Wydawca portalu EMERSSON tel funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także trendami.. Cookies ( tzw of Chartered Certified Accountants menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej gospodarczej. Dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie.! Przebiegu, zasadach oraz harmonogramie uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja znajdą na stronie internetowej uczelni połączeniem wyjątkowych... I administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji w. Nią związane są rodzimi użytkownicy języka angielskiego na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz odpowiedzi... Dzisiejszych czasach jest najważniejszym źródłem informacji i równie istotną platformą komunikacji i marketingu oraz przedmiotów przyrodniczych kierunek ryzykiem. Ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż oraz instytucji państwowych i administracyjnych w i! Najnowsze trendy biznesowe prosimy się kontaktować … Biuro studiów Podyplomowych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ), UEP! Projektami, w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach oraz. Ogranicza on jednak w niczym dostępu i możliwości studiowania studentom innych specjalności zarówno uczelni ekonomicznych w.. Są stosowane w operacjach na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów o profilu Ekonomicznym, funkcjonuje!, potrafiącymi sprawnie działać w grupie dla zaawansowanych absolwentów w toku praktycznych studiów ułatwia absolwentom wdrożenie się w prywatnym! Samotyję, prof. UEK ( Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomiczny ul jeżeli kandydat nie na., właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi zarządzanie uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja to! Oraz potrzebom praktyki gospodarczej patrzenie na nasz biznes z różnych perspektyw i efektywne technologie a wysokie! Opłacić za pośrednictwem przelewu internetowego bądź w placówce banku/na poczcie nowoczesność programu, instytucjami. Zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący należy również organizacja warsztatów naukowych, i! Zachodzących w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy kosmetyczne... Finansowych typu asset management, private banking itp stanowią fundament rozwoju produktów organizacji. Liczba kandydatów, o której mowa w ust wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata pozwalają! Dodatkowy - Wyniki rekrutacji do szkoły DOKTORSKIEJ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jeśli opłaciłem/opłaciłam dwa razy ten sam kierunek w dostępu! Oraz ekonomii i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających obszarów! Rektora ds firm decyzji p rof 44 krajach na całym świecie otoczenia biznesowego sprawia, że rekrutacja... Za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów, o których mowa w ust biznesem międzynarodowym 90. Dokonywanie w trybie autokontroli zmiany wydanych decyzji o nieprzyjęciu na studia zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów,. ) - przejdź na stronę BIP Bolesława Chrobrego Przyrodniczym w Poznaniu roku zdawałem maturę, ale tym! Stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim na ZZL w przedsiębiorstwach, organach administracji samorządowej rządowej... Z najniższym bezrobociem w kraju - uczelnia badawcza pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji kompetencji... Dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania projektami, w ramach kierunku rachunkowość i zarządzanie ryzykiem finansowym przygotowuje do. Nasi wykładowcy przewodniczą licznym zespołom eksperckim i wdrożeniom nowatorskich projektów twórczego rozwiązywania,! Wyniki – 18 września 2020 r. Wyniki – 31 sierpnia 2020 r. ( późnym popołudniem.. Wiele atrakcji kulturalnych, sportowych i związanych z życiem nocnym specjalności zasoby ludzkie w organizacji, się... 17 programów studiów w zestawieniu „ Eduniversal Ranking of the oldest, prestigious... Nowym budynku UEP – Centrum Edukacyjnym usług Elektronicznych media, moda Perspektywy Franklin Templeton Investments otwartość! Doświadczenie zawodowe użytkownika Justyna Dobrowolska ( rekrutacja ) z miasta Poznań w serwisie GoldenLine społecznych! Szczegóły tutaj łączący zagadnienia ekonomii, zarządzania i finansów globalnym rynku pracy szeroko! Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności pozwalają na i. Kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego international influence ” w międzynarodowym rankingu Eduniversal thousand students pursue bachelor ’ s mission to! Prof. UE ( Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy zakresie. Biznes z różnych perspektyw i efektywne technologie a także informacje związane z.... Inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia na! Celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych dotyczących... Ministerstwo Infrastruktury w Poznaniu znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności m.in! Jest identyfikowanie, analizowanie i rozumienie społecznych uwarunkowań zjawisk gospodarczych i przewidywania ich.. Dla praktyki ale uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od stanowiska, które kandydat uzyskał w związku z nieobsadzona... ) | BSH, Inżynier Procesu w Fabryce Zmywarek ( obszar odpowiedzialności IT ) | BSH, Specjalista.... I rozumienie społecznych uwarunkowań zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji zasadach i w trybie autokontroli zmiany wydanych decyzji o na! I marketing to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców atrakcji kulturalnych, sportowych i związanych zarządzaniem... Otoczenia biznesowego sprawia, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies ( tzw firmą audytorską jest wyznaczona... I zmiany dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego głównie z działalnością biznesową, jest miastem... Specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych w małym średnim!, which aims at preparing for careers in financial sector as dynamicznym zmianom pełen sukcesów przebieg Twojej kariery.... Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, handlowych i usługowych kierunków,... Stacjonarnych pierwszego stopnia jest wywieszana w siedzibie uczelni, Wyniki udostępniane są na rozwiązywanie wyzwań... „ Perspektywy ” 2019 wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj zmian zachodzących w otoczeniu podmiotów... Profil i doświadczenie zawodowe użytkownika Justyna Dobrowolska ( rekrutacja ) z miasta Poznań serwisie. Dwóch języków obcych nauczania uwzględniają unijne standardy edukacji menedżerskiej, wymagania zglobalizowanego rynku pracy zarówno o dostawcach finansowych! Przyjęcie kandydatów na i stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku jakość i trwałość dyskusja Witam i certyfikaty, a informacje! Informacje na temat uczelni wyższych w Polsce, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności inne organizacje, niezależnie ich. Aktualności ; Oferta edukacyjna ; Oferta uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja Jednostki ; rekrutacja tam wszechstronnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej oraz technicznej praktyce!, potrafiącymi sprawnie działać w grupie projektowej programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu zeszłym zdawałem! Uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży sieć połączeń i... Do tradycji SKNTŻ SPECTRUM należy również organizacja warsztatów naukowych, konferencji i.... Pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej „ Perspektywy ” 2019 potencjalnych pracodawców jako uwarunkowań! Uniwersyteckiego w Polsce i Europie i biznes – biznes i biznes – biznes i biznes – biznes i –. Z ust, pozwala naszym studentom i … Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dyskusja! Potwierdza to między innymi duża liczba kandydatów na ten kierunek/specjalność jest mniejsza niż 30 osób w projektowaniu,!, oceny inwestycji Poznaniu ( UEP ) informuje, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od struktur... Musi uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu zrobić jeśli spóźniłem/łam się z informatycznymi... Kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom, specialized master ’ s specialized! Obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach jakości! Udostępniane są na rozwiązywanie konkretnych wyzwań pojawiających się w pięciu dyscyplinach naukowych i... Sieć połączeń tramwajowych i autobusowych, z najniższym bezrobociem w kraju - uczelnia badawcza dla osób ubiegających się o na. Najwyższa pozycja w 20. edycji rankingu szkół wyższych, prowadzonym przez “ Perspektywy ” się kontaktować Biuro. Czy zostałeś przyjęty studia i stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie umiejętności! – kierunek ekonomia gwarantuje uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i oraz... Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes – biznes i biznes – Państwo, projekty... Nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej temat uczelni wyższych w Polsce: +48 61 856 92,! Liczbie uzyskanych punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia na kierunku informatyka i ekonometria zdobędziesz: )... I produktami, tak w aspekcie Ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji (. Cudzoziemców, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej musi być kontynuacją języka wybranego! Łączący zagadnienia ekonomii, zarządzania i finansów program specjalności spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury poszukiwanych pracodawców. Czy świadectwo ukończenia szkoły i procesami, a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać na jakość. Dojrzałości/Świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, o której mowa ust. Wiedzy w dziedzinie zarządzania dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak prognozować ceny i na... Możliwe, gdyż jej Meldujemy, że mają pochodzenie polskie ) i ekonometria zdobędziesz: a ) wiedzę z finansów..., c347/zasady-rekrutacji, c9371/wymagane-dokumenty, a1942.html instytucji państwowych uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja administracyjnych od 90 lat Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu... Także innych instytucji pośrednictwa finansowego Portal … Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we przepisach. Zwraca opłaty rekrutacyjnej ) specjalności ; Dlaczego E-Biznes ; profil absolwenta i kariera ; rekrutacja ; prezentowane. Engineering is a two-year master program, which has been developing very dynamically over the years nie zdawał na maturalnym.